Eesti Keeleressursside Keskuse koostöö


META-NET

META (ingl k Multilingual Europe Technology Alliance) – on mitmekeelse Euroopa tehnoloogia-allianss, mis ühendab teadlasi, tehnoloogialoojaid, nii eraisikutest kui ka ettevõtetest tehnoloogiakasutajaid, keelega seotud elukutsete esindajaid ja teisi infoühiskonna huvigruppe. META kavandab ambitsioonikat rahvusvahelist ettevõtmist keeletehnoloogia edendamiseks, mis aitaks luua vahendeid Euroopa ühtse digitaalse turu ja inforuumi visiooni täitumiseks.

METAt arendab META-NET (www.meta-net.eu) – projektide võrgustik, mille eesmärgiks on edendada mitmekeelse Euroopa infoühiskonna tehnoloogilisi aluseid. Mitmekeelse Euroopa seisukohalt on oluline kasutada keeletehnoloogiat, mis aitab suhelda ja teha koostööd erinevates keeltes; tagada iga keele kasutajal võrdse ligipääsu informatsioonile ja teadmistele; toetada ja edendada infotehnoloogia funktsionaalsust.

META-NET järgib kolme tegevusliini:

  1. edendada dünaamilist ja mõjukat kogukonda loomaks ühist visiooni ja strateegilist uurimisplaani (META-VISION)
  2. luua avatud hajus süsteem resursside jagamiseks ja vahetamiseks (META-SHARE)
  3. luua kontaktid oluliste seotud tehnoloogia-valdkondadega (META-RESEARCH)

 

 META-SHARE

META-SHARE (www.meta-share.eu) on avatud, turvaline, koostalitusvõimeline hajusinfrastruktuur keeleressursside jagamiseks ja vahetamiseks, kuhu panustavad oma keeletehnoloogiliste ressurssidega kõik META-NETi partnerid. Avatud, sest infrastruktuur on plaanitud kui igavesti arenev, skaleeritav ressursibaas, mis sisaldab nii vabasid kui tasulisi ressursse ja teenuseid; hajus, sest koosneb võrguna esitatud andmekeskustest, mis on ligipääsetavad ühiste liideste kaudu; koostalitusvõimeline, sest ressursibaas on standardiseeritud, et ületada formaadilisi, terminoloogilisi ja semantilisi erinevusi; turvaline, sest tagab õiguslikult korrektse juhtimise, seaduste järgmise ja turvalise ligipääsu litsentseeritud ressurssidele.

Eesti keeleressursside keskus ühendub META-SHARE võrgustikku oma sõlme kaudu.

 

META-NORD

META-NORD (www.meta-nord.eu) on META-NETi alla kuuluv projekt, mis hõlmab Balti riike ja Põhjamaid, keskendudes nende maade teadus- ja ettevõtlusringkondade vajadustele. Siia kuulub kaheksa keelt: eesti, islandi, leedu, läti, norra, rootsi, soome ja taani, millest igaühel on vähem kui 10 miljonit kõnelejat. META-NORDi raames kogutakse nende maade teadlaste ja ettevõtjate poolt kasutusel olevaid erinevat tüüpi keeleressursse, viiakse need keelteüleselt omavahel vastavusse ja tehakse META-SHARE abil avalikult kättesaadavaks.

 

EESTI KEELETEHNOLOOGIA PROGRAMM

Riikliku programmi„Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” (EKT) peaeesmärgiks on kooskõlas „Eesti keele arengukavaga aastateks 2011–2017“ saavutada Eestis keeletehnoloogiline tase,

mis võimaldab eesti keelel edukalt toimida tänapäeva infotehnoloogilises maailmas.

Eesti Keeletehnoloogia programm rahastab keeletehnoloogiaalast teadus- ja arendustegevust alates ressursside loomisest kuni keeletehnoloogiliste rakenduste prototüüpide loomiseni.