CLARIN

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure of European Research Infrastructure Consortium) on üle-euroopaline koostöövõrgustik, et teha keeleressursid ja –tehnoloogia kättesaadavaks ja kasutatavaks lõimitud ja koostoimiva teadustaristu kaudu.

CLARIN toimib hajusa digitaalse taristuna Euroopa teaduse infrastruktuuri (ERIC) vormis, koosnedes juht- ja koordineerivatest organitest, riiklikest konsortsiumidest, eri tüüpi ekspertkeskustest ja (veebi)teenustest. Kõik osalevad organisatsioonid pakuvad ühetaolist ligipääsu digitaalsetele keeleandmestikele ja nende töötlemise vahenditele ning nõustavad (teadus)kasutajaid nende kasutamise osas.

CLARIN teeb ühekordse sisselogimise kaudu digitaalsed keeleressursid kättesaadavaks uurijatele, teadlastele, tudengitele ja ka kodanikuteadusele paljudes valdkondades, kuid eelkõige sotsiaal- ja humanitaarteadustes. CLARIN pakub pikaajalisi lahendusi ja tehnilisi teenuseid, mis on mõeldud keeleandmete ja töötlusvahendite kasutamiseks, ühendamiseks, analüüsimiseks ja säilitamiseks. CLARIN toetab uurijaid, kes tahavad osaleda tipptasemel andmepõhises teadustöös, panustades tõeliselt mitmekeelses Euroopa teadusruumis.

Eesti osalemine CLARINis

Konsortsiumina peab EKRK täitma ka CLARIN ERIC Eesti riikliku keskuse kohustusi, koordineerides ja tööplaani kohaselt ellu viies riikliku koordinaatori eestvedamisel tegevusi, mida CLARINi üldkogu eesmärkide täitmiseks vajalikuks peab.

EKRK tehniline taristu vastab CLARINi B-keskuse nõuetele, pakkudes ja vahendades CLARINi kvaliteedinõuetele ja CoreTrustSeal andmerepositooriumide nõuetele vastavaid teenuseid: 

CLARINi keeleressursside registris Virtual Language Observatory (VLO) kajastuvad automaatselt kõik EKRK keeleressursside registrisse kogutud keeleresursside meta-andmed.

Kasu Eesti teadlastele

Eesti keel, digitaalne kultuuripärand ja keeleandmed on nähtavad ja kasutatavad laiemalt Euroopa ja maailma kontekstis nii teadlastele kui avalikkusele. Samal ajal annab CLARINis osalemine Eesti teadlastele täieliku ligipääsu digitaalsetele keele- ja kultuurivaradele teiste Euroopa riikide CLARINi keskustes. Ligipääs CLARINi ressurssidele (andmetele, tööriistadele ja meetoditele) toob kaasa rohkem piiride ja valdkondade ülest teadustööd, kuna teadlased saavad üksteise tulemusi Euroopa tasandil kasutada.

CLARINi projekt

Aastatel 2008-2010 osales Tartu Ülikool ühena 36 partnerist Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis, mille eesmärgiks oli CLARINi võrgustiku loomine.

Projekti CLARIN eesmärk oli teha keeletehnoloogilised ressursid nende valdkondade teadlastele lihtsalt kasutatavaks, tekitades neile suunatud stabiilse, kergesti ligipääsetava ja laiendatava infrastuktuuri juurdepääsuga kõigi Euroopa Liidu maade keeleressurssidele. Toona olid keeletehnoloogilised ressursid hajutatud neid loonud asutuste alla, nende leidmine nõudis vaeva ja kasutamisvõimalused olid vähema tehnilise taustaga inimeste vaatepunktist sageli keerulised. CLARINi projekt oli suunatud humanitaar- ja sotsiaalteadlastele, et anda võimalus ka nende valdkondade uurimistöös olemasolevaid keeletehnoloogilisi vahendeid ära kasutada.

CLARINi ettevalmistavas faasis pandi alus ühistele strateegiatele, standarditele, ressursside vormile ja taristu nõuetele, mida võrgustikus osalejad täitma peavad. Eestis sai CLARINi keskuseks Eesti Keeleressursside Keskus.