Taustakirjeldus

SEKK on mõeldud universaalse andmepangana, mida saavad kasutada eri uurimistraditsioonide ja -meetodite järgijad. Seetõttu on iga suhtlus varustatud taustakirjeldusega suhtlejate ja suhtlussituatsioonide omaduste kohta, millel on varasemate uurimuste põhjal leitud olevat seoseid keelekasutusega (eri allikatest on leitud 44 mõjutegurit, vt Hennoste 2000: 100–105). Praktilises töös on kasutatud taustakirjelduse versiooni, milles on 23 tegurit (vt näidet Hennoste jt 2009: 115–117). Iga suhtluse kohta on toodud nii palju infot, kui on olnud võimalik.

Taustakirjelduse põhiosadeks on:

  1. Tehniline info salvestamise ja litereerimise kohta: salvestusseadmed, salvestuse pikkus, salvestaja, litereerija ja litereeringu kontrollija nimed jms.
  2. Situatsioon: suhtluse aeg ja koht, suhtlusviis (silmast silma, telefon vms), osalejate asetus ruumis, situatsiooni kultuuriline määratlus (nt sünnipäevalaud, kõne ehitusfirmasse vms) jms.
  3. Suhtlejad ja nende omadused: suhtlejate hulk, sugu, vanus, haridus, sotsiaalsed omadused, omavahelised suhted jms.
  4. Vestluse ainestik ja teema(d) ning selle seosed suhtlusolukorra ja suhtlejatega.
  5. Tekst ja suhtlus: dialoog/monoloog, tekstiosade retoorilised tüübid, teksti varasem etteplaneeritus jms.
  6. Keel ja keelekasutus: dialekt, alamregister jms.
  7. Lisa: taustakirjelduse täitja omapoolsed märkused.

Taustakirjelduskava