Transkribeeritud teksti näited

Silmast silma argivestlus

 

J:         muidu me mõttesime `siukest asja=et=et ajaks ennast selle:: ühese `praami=päl.

            (0.3)

U:        mhmh?

            (2.9)

J:         üks läb `siit=eks.

            (2.5)

J:         `Kuivastust. nojah kui sa kella `kolmeks tuled=sis

            (3.4)

M:       {---}

            (1.7)

J:         s=tuled `jär[gi.]

M:                   $ [`lau]ppäval ka `menna `kus sa ikka `kipud `nii `ruttu {-} $

            (0.4)

U:        hehe

            (2.1)

U:        ja `reedese `pääval=ju `sünni `minna `ka.

            (2.3)

U:        `usk ei `luba `ültse: nõnaviisi.

            (1.0)

U:        ikka (.) `teisibä `neljaba=`lauba [vot siis `käivad.]

M:                                                          [hehe]

            (0.9)

U:        [{-}]

A:        [mis=u- mis]=`usk se=`on.

            (0.5)

A:        ma vist ei `ole $ seda `us[ku.] $

U:                                                [see]

M:       hehe

U:        [see=on] siuke `tõeks`pidamine.

M:       [noo?]

            (.)       

J:         oda `me tulime `kolmapäev=noh,

            (.)

U:        $ noo? $

            (5.3)

J:         `neljabä. (.) nelja- (1.2) > palju ma `täna=maha < (0.7) `põrutasin.

            (2.6)

J:         {-}

M:       {--}

            (1.0)

J:         mt=.hh mhh

            (0.4)

{-}:      .hõõ

            (1.3)

J:         mis=me=`teeme.

            (4.9)

U:        `lauba omiku läte esimese `praamiga `üle.

A:        õhhhh saa=nii `vara `ülesse.

U:        hehe ((pikk lõbus parastav naer))

J:         $ < `ole `mõistlik. > $

            (0.4)

M:       $ `ei ot `lauppäeval ei lähe see `esimene nii `väga vara `midagi. $

            (0.5)

J:         ainult kella `kuue ajal=jah. (.) `sel[ge.]

M:                                                            [ei] ot ma=i=[`tea kas ikka] võibola isegi `veel iljem.

 

Argidialoog, telefonivestlus

 

((kutsung))

V:        jaa

            (0.5)

H:        `Raido kule.

V:        noo?

H:        mis=sa `teed.

V:        mida.

            (0.3)

H:        mis=sa `teed.

V:        midagi.

            (0.3)

H:        `õue ei `tule=vä.

            (0.3)

V:        äqä

H:        miks.

            (0.3)

V:        ei=viitsi.

            (0.4)

H:        tule.

            (0.4)

V:        ei=`viitsi.=hh

H:        okei tšau ma `lään=s.

            (0.4)

V:        MIDA

            (0.4)

H:        aa ma=län `ise sis `välja. okei=[tšau]

V:                                                       [okei,] tšau

 

Ametlik silmast silma suhtlus, kauplus

 

((O on võtnud riiulilt kinga ja näitab seda müüjale))

O:        kas neid `väiksemaid `numbreid ei=`ole.=

M:       =neli`kümmend on kõige `väiksem.=

O:        =`kõige väiks[em.]

M:                           [jaa.]

O:        ahah (0.4) täh

 

Ametlik telefonisuhtlus, infotelefon

((kutsung))

V:        info`telefon=Kersti=tere

            (.)

H:        tervist (0.5) eee `Aurest `Auto telefo`number se=on `Talinas=asub.

            (0.8)

V:        Aurest.

H:        jah

            (5.2)

V:        .hh `üld`info, kinitamata `andmetel kuus seitse `kaks,

            (0.6)

H:        jaa?=

V:        =nul=`öheksa kolm=`null.

            (1.1)

H:        aitäh?

V:        palun

 

Meediasuhtlus, raadiosaade

UT:      kuidas `suvi on, inimesed `käivad.

            (0.8)

AS:      mm `suvi on:::: (0.3) see `ongi nagu=`ooajaline: (0.5) sihuke `äri=et `suvi=on=nigu kõige (0.8) kõige kõige `minevam `aeg.

            (0.8)

UT:      präegu on ok`toober, ee mis: `edasi sab.

            (0.9)

AS:      noh, (0.3) rahvas `tuleb, (1.7) põhiline põhilised `peod käivad `sees, (1.3) jääaugu `püük toimub kindlasti,

UT:      e talvel külmab tiik `kinni ni=et raiute augu `sisse=ja=saab `sealt püüda.

AS:      jah, `kindlasti,  see võimalus jääb `alati. (0.6) tasub `tulla meie=poole.

            (0.5)

UT:      vikerforelli `kilo siin on: sada=`kakskümmend=`viis `krooni, (0.4) ühest küljest võttes on `see ind päris `kallis. (0.6) > `angerjast on ta `odavam `teise kalaga võrreldes ikka: < .h üsnagi:: toekas `hind tegelikult.

            (0.7)

AS:      no: ütleme=et=ee (0.5) `kindlasti ei=`ole meie `koht `odav, (1.0) * selles=mõttes=et * (1.1) noh siin on veel:: küllalt sihukseid `palju sihukseid `kohti > no mitte `väga palju < aga `on Eestimaal sihukseid kohti kus (0.6) kala `saab püüda nimodi=ja (0.6) aga: üks üks=asi mis meil kindlasti `maksab on meil `koht. (1.0) sest ma: usun et meil=on (.) küllaltki:: (0.4) kena `koht võrreldes teistega=ja:: (0.9) ja ka `teenindust loodame `pakkuda.

 

Ametlik monoloog, mälestusteenistus surnuaias

P:         me alustame (.) tänast `päeva, (1.0) mis on (.) teie `perekonnas (2.0) kokku=`kutsutud (.) ja kokku `tulnud (.) rahvale (0.8) `isa, `vanaisa `vanavanaisa (1.2) Albert (.) August (.) `Kelgu (.) sajanda (.) sünni`aastapäeva=puhul (0.8) mt jumala `isa poja ja püha `vaimu nimel (.) `aamen. (1.8) ja: `laulame laulu`lehtedelt esimese `laulu (.) `Lahkunu mälestus (.) `kalmule (.) `kutsub.

((laul))

P:         issandas (.) armastatud (1.0) Alberti (.) `lapsed, (.) ja=`lapselapsed, (1.2) vaatamata `sellele, (.) et (.) `teda (.) meie `hulgas enam ei=`ole, (.) siin maises `elus, (1.5) ei ole (.) katkenud `side (0.5) selle `vahel, (1.2) mida (.) tema armastav `süda (.) on jätnud oma `perele, (1.2) selle `vahel ka: (1.0) mis saab `olema (0.8) veel `nende inimeste `juures (0.8) ja Alberti `vahel, (.) kes ei olegi veel `maailmavalgust `näinud. (1.5) see (.) side on `armastuse `side, (0.5) see on (.) `teeniva (.) `südame `side, (1.0) kes (.) tegi väga palju `selleks et meie `täna saaksime ka `siin olla, (0.5) kes andis oma (.) `parima, (0.5) oma `perele, (1.2) ja=et võibolla jäi midagi tege`matta kuid me võime olla `kindlad (0.8) usus (.) `Kristusesse, (1.5) et tema `töö, tema `vaev, tema `armastus ei ole sugugi `lõppenud. (1.5) inimene, (.) kes `elab oma elu siin `maa peal teenivas `armastuses, (0.5) see inimene (.) teeb seda `edasi ka (.) seal `poolsuses. (1.0) kui=ta (.) siit kutsutakse, (0.5) sest (.) side (.) Jeesusega (0.8) on meil (.) siin, (.) `usu=läbi (.) side (.) `sealpoolsuses (.) on meil Jeesusega `siis, (0.5) kui me tema poolt `kutsutuina (.) oleme juba (.) tema `juures. (1.2) me võime olla `kindlad ja usklikud on seda (.) `kogenud läbi aasta`sadade, (1.5) et `inimene (.) kes on (.) `siin elanud (.) armastava `südamega, (.) selle inimese `hool, (0.5) tema `armastus, (0.8) antakse (.) meile (.) mingil `moel, mida (.) meie inimesed=ei (.) suuda `mõista (.) `täielikult, (0.5) see antakse meile (.) jumala `poolt. (0.8) tema elatud `elu (.) siin `maa peal ei olnud sugugi (.) `asjatu. (0.5) ja tema `armastus (.) oma (.) `pere vastu, (0.5) oma (.) `maa=ja (.) `rahva=vastu (.) ei ole (.) kuhugi `kadunud.